Couple Argument Crisis Relationship  - Tumisu / Pixabay

Rozvod manželství a vypořádání SJM

Žijeme v době, kdy rozvodem končí téměř polovina všech manželství. A přestože v posledních letech tato bilance úspěšně klesá, rozvod manželství je téměř vždy spojen s citovým strádáním, které se nutně projeví i v rámci běžného každodenního života rozvádějících se manželů. Stres, únava a syndrom vyhoření jsou podle statistik nejčastějšími průvodci rozvodem. Současná právní úprava v občanském zákoníku nicméně nabízí i bezbolestný, efektivní a rychlý způsob, jak lze rozvodu manželství dosáhnout.

Nesporný rozvod je výhodný pro oba manžele, má ale svoje podmínky

V této souvislosti hovoříme o tzv. nesporném rozvodu. Soud v takovém případě manželství rozvede vždy, pokud návrh na rozvod manželství podali oba manželé společně, případně pokud se k němu v průběhu řízení druhý z manželů připojil, Soud za takové situace nezjišťuje příčiny rozvratu manželství. Hlavní podmínkou nesporného rozvodu je potom to, aby ke dni zahájení řízení manželství trvalo alespoň jeden rok a aby spolu manželé déle než šest měsíců nežili (nejde jen o soužití ve smyslu společné domácnosti, ale o soužití ve smyslu trvání manželského svazku, se všemi náležitostmi, včetně vzájemné důvěry, tolerance a intimního života).

Pokud se do manželství narodily děti, které ještě nenabyly zletilosti, je třeba, aby se manželé k úspěšnému dokončení nesporného rozvodu dohodli na úpravě poměrů těchto nezletilých dětí na dobu po rozvodu a aby soud tuto dohodu ve zvláštním řízení schválil. To je druhá podmínka nesporného rozvodu.

Návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí je třeba podat k soudu příslušného dle faktického bydliště nezletilého dítěte a je v ní třeba pečlivě upravit péči o nezletilé dítě (výlučná, střídavá, společná), případný styk nezletilého dítěte s druhým rodičem a výživné pro nezletilé dítě.

Třetí podmínkou nesporného rozvodu je dohoda manželů na úpravě jejich majetkových poměrů, bydlení a popřípadě i výživného pro dobu po rozvodu. Podpisy manželů na této dohodě musí být úředně ověřeny a přikládá se v originále příslušnému soudu, který vede řízení o rozvod manželství.

Není-li splněna některá z výše uvedených podmínek, soud manželství tzv. nesporným způsobem nerozvede.

Sporný rozvod se může protáhnout

Není-li možné se z jakéhokoliv důvodu dohodnout na kterékoli z výše uvedených podmínek, , jedná se o tzv. sporný rozvod. V rámci něj už soud zjišťuje existenci i příčiny rozvratu manželství. Zde potom platí, že pokud se do manželství narodily děti, které doposud nenabyly zletilosti, soud manželství nerozvede, dokud o jejich poměrech není rozhodnuto ve zvláštním řízení.

Může soud manželství nerozvést?

Byť to v praxi nebývá časté, existují dva zákonné důvody, kdy soud manželství nerozvede.

Prvním z nich je situace, kdy by rozvod byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů a který je dán zvláštními důvody – těmito důvody může být například jakýkoliv hendikep tohoto dítěte.

Druhým z nich je stav, kdy by rozvod nepříznivě dopadl na toho z manželů, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by rozvodem byla způsobena zvlášť závažná újma. Tato závažná újma bude nejčastěji spočívat opět ve vážném zdravotním stavu tohoto manžela, případně v jiném jeho hendikepu.

Výživné manžela

V naprosté většině případů rozvodu manželství předchází odluka manželů, která je spojená se zrušením společné domácnosti, odstěhováním jednoho z manželů případně separací financí. Pokud v takové situaci poklesne životní úroveň některého z manželů, může se vůči druhému manželovi domáhat výživného nerozvedeného manžela/manželku. Občanský zákoník totiž stanoví, že manželé mají právo na stejnou hmotnou i kulturní úroveň. Nároku je třeba se domáhat ve formě žaloby u soudu, přičemž jde o řízení sporné. V řízení je třeba prokázat, o kolik se snížila životní úroveň žalujícího manželka či manželky, a dále také příjmy a výdaje obou manželů. S výší požadovaného výživného je však nutné pracovat obezřetně, neboť neúspěšný účastník tohoto soudního řízení platí náklady řízení. Pravomocným rozsudkem soudu o rozvodu manželství vyživovací povinnost mezi manželi zaniká, a to s výjimkou výživného rozvedeného manžela, které je nicméně zcela specifickým nárokem a liší se od výživného mezi nerozvedenými manželi.

Tento článek byl věnován úpravě rozvodového řízení, v dalším díle seriálu se blíže podíváme na vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství.

Na webu rodinavpravu.cz najdete i další články na téma přiznání výživného.

Mgr. Adam Stawaritsch, advokátní koncipient

bpv Braun Partners s.r.o.

Ovocný trh 1096/8

110 00 Praha 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *